Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego („Sklep Projekt Rumunia”), prowadzonego pod adresem www.projektrumunia.pl/sklep,

1.2. Wyżej wymieniony sklep internetowy, (zwany dalej: Sklep), jest prowadzony przez Marcina Antosza (Marcin Antosz Media, NIP: 716-269-77-91), który jest jednocześnie Administratorem danych gromadzonych w procesie zamówienia.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice;
2) adres poczty elektronicznej: poczta@maszynista.eu lub projektrumunia@gmail.com.
1.4. Regulamin Sklepu umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://projektrumunia.pl/sklep/regulamin-sklepu/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Sklep Projekt Rumunia, administrowany przez Marcina Antosza (Marcin Antosz Media).
2.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.projektrumunia.pl/sklep, pod nazwą „Sklep Projekt Rumunia” przez Marcina Antosza (Marcin Antosz Media).
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Projekt Rumunia towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów i usług, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z treści § 4 ust. 4.4 oraz 4.5.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie Projekt Rumunia kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Projekt Rumunia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu Projekt Rumunia korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu Projekt Rumunia posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Projekt Rumunia można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Przed zakupem produktu z kategorii „Indywidualne”, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą na podany w opisie produktu adres e-mail i uzgodnić szczegóły realizacji zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane lub usunięte przez Sprzedającego, a ewentualne wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni na rachunek bankowy, z którego zostały wysłane.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania bądź usunięcia zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji środki zostaną zwrócone zgodnie z treścią §4 ust. 4.4.
4.6. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Projekt Rumunia, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 4.2.
4.7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Projekt Rumunia jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Licencja na korzystanie z e-booków oraz informacje o zabezpieczeniu produktu

5. 1. Każdy e-book w Sklepie Projekt Rumunia jest chroniony prawami autorskimi.
5. 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub sublicencji (zwanej dalej również licencją) na korzystanie z e-booka zakupionego przez Klienta.
5. 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z e-booka, jak również okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych produktów cyfrowych.
5.4. Licencja na korzystanie z e-booka objętego jego treścią zamówienia, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, z datą przesłania produktu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu.

5.5. Dopuszczalna liczba pobrań produktu cyfrowego jest określona w jego opisie, a w braku takiego postanowienia przyjmuje się, że Klient może go pobrać 5 razy.

5.6. Kupujący akceptuje, iż e-book może zostać zabezpieczony jego danymi osobowymi, które podał dobrowolnie w formularzu zamówienia, i z chwilą składania zamówienia wyraża na to zgodę. Zabezpieczenie takie zostanie naniesione na wybrane lub wszystkie strony produktu w postaci napisu lub znaku wodnego. Powyższe odbywa się w sposób automatyczny.
5.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Autor e-booka nie wyraża zgody na kopiowanie treści produktu bez jego pisemnej zgody. Nadto Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-booka, usuwania błędów czy zabezpieczeń.
5.8. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, chyba że na stronie produktu zastrzeżono inaczej. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z e-booka. Ponadto Kupujący winien zadbać, by osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booka przez niego zakupionego. Kupujący może dokonać wydruku e-booka na własny użytek.
5.9. Niniejsza licencja na korzystanie z e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko w zakresie określonym wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień ustępów poprzedzających. Nie można domniemywać po stronie Kupującego innych uprawnień.
5.10. Licencja na korzystanie z zakupionego e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści niniejszego Regulaminu lub/ i w opisie produktu. Sprzedawca zastrzega, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez niego prawa do jej udzielenia.


§ 6 Sposób płatności i termin płatności

6.1. W sklepie Projekt Rumunia istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
6.2. Po złożeniu zamówienia, w którym wybrano płatność przelewem, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Marcin Antosz Media, zamówienie jest przekazywane do realizacji, z zastrzeżeniem §4 ust. 4.4. i 4.5.
6.3. Sklep Projekt Rumunia umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
– Przelewy24
6.5. Klient, wybierając płatność w formie przelewu jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Płatności za pośrednictwem serwisu wskazanego w ust. 5.3 będą dokonane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

§ 7 Dostawa

7.1. Zamówione towary są fizycznie dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Natomiast produkty elektroniczne są dostarczane na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
7.2. Czas wysyłki towarów i realizacji zamówień na produkty cyfrowe wynosi 24 godziny, chyba że w opisie produktu podano inny czas. Zamówienia z kategorii „Indywidualne” są realizowane w terminie ustalonym z Klientem przed zakupem, jednakże nie krótszym niż 7 dni. W przypadku niemożliwości dostawy towaru lub zamówienia w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
7.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
– Poczta Polska 
– InPost Paczkomaty

albo/oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

7.4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
7.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
7.6. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 8 Odstąpienie do umowy

8.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
8.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres wskazany w §1 ust. 1.2. i 1.3.; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy, wskazany w §1 ust. 1.2. i 1.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
8.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
8.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
8.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
8.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
8.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 8 pkt 8.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
8.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta. Są to m.in. produkty tworzone na indywidualne zamówienie (kategoria „Indywidualne”) oraz każdy inny produkt personalizowany (np. z zamówioną dedykacją), a także produkty cyfrowe, w szczególności e-booki.

8.12. Klient zamawiając treści cyfrowe potwierdza, że wyraża zgodę na dostarczenie ich przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.
8.13. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających.

§9 Reklamacje

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
9.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

9.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres wskazany w §1 ust. 1.2. i 1.3. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
9.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
9.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
9.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
9.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
9.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
9.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 10 Zasady publikowania opinii

10.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu projekt Rumunia, jeśli takie miejsce zostało udostępnione. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
10.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
10.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Projekt Rumunia.
10.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym, tj. w szczególności, gdy istnieje podejrzenie, że opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 11 Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

11.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu Projekt Rumunia, dostępnego na stronie: projektrumunia.pl/sklep/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Sklep Projekt Rumunia, zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
12.5. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
12.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2022 r.